Tillbaka

Integritetspolicy

FÖR SÄLJARE, KÖPARE, ÖVRIGA SPEKULANTER OCH INTRESSENTER

Properties & Partners värnar om dina personuppgifter och strävar alltid efter att behandla och skydda dem på bästa sätt. Denna integritetspolicy beskriver hur Properties & Partners hanterar och behandlar dina personuppgifter, i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR, EU Regulation 2016/679), som ersatt personuppgiftslagen (PUL).

PERSONUPPGIFTSANSVAR

Varje lokalt kontor bedrivs av en enskild franchisetagare som är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in på www.propertiespartners.se, i våra system eller på annat sätt. Du kan nå respektive franchisetagare genom att klicka på hemsidan på den stads franchisetagare du vill nå och se kontaktuppgifter där, eller nå oss på huvudkontoret via mail på [email protected].

PERSONUPPGIFT

En personuppgift är varje upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, person- eller annat identifikationsnummer, telefonnummer, e-postadress och IP-nummer. De personuppgifter vi samlar in är i första hand personuppgifter som du själv lämnar när du använder våra digitala tjänster, köper och säljer med oss, anmäler dig på en visning, är delaktig i en budgivning eller har fått hjälp med en värdering via oss.

VI SAMLAR IN PERSONUPPGIFTER I DESSA SAMMANHANG:

UPPGIFTER DU SJÄLV LÄMNAR TILL OSS

• Om du gör en intresseanmälan på vår hemsida.
Exempel på personuppgifter som samlas in är namn, telefonnummer och e-postadress.
Det kan exempelvis handla om namn, e-postadress och telefonnummer.
• Om du ber oss på Properties & Partners kontakta dig via våra formulär
Exempel på personuppgifter som samlas in är namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
• Om du skriver avtal med oss i egenskap av säljare eller köpare
Namn, adress, telefonnummer, e-postadress och identifikationsnummer (personnummer, eller organisationsnummer).
• Om du nyttjar ett erbjudande från oss på Properties & Partners.
Exempel på personuppgifter som samlas in är namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
• Om du bokar dig/går på visning.

UPPGIFTER SOM SAMLAS IN NÄR DU ANVÄNDER WEBBPLATSEN

När du är inne på vår hemsida sparar vi din IP-adress, förutom de uppgifter du själv registrerar vid användningstillfället.
Exempel på vanliga behandlingar för personuppgifter är registrering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

ÄNDAMÅL FÖR INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

Properties & Partners behandlar dina uppgifter i syfte att:
• Kommunicera med dig.
• Administrera din bostadssökning via vårt spekulantregister.
• Besvara kundserviceärenden och utföra felrättning.
• Ge dig information och erbjudanden som är anpassade efter de uppgifter vi har om dig.
• Analysera beteenden och statistik för att förbättra våra erbjudanden, tjänster och vår kommunikation samt fullgöra rättsliga förpliktelser.

Syftet med behandlingen av personuppgifter är primärt för att sköta förmedling av bostäder, eller tillhanda tjänster via vårt spekulantregister. Personuppgifterna används också för att Properties & Partners ska kunna uppfylla rättsliga skyldigheter samt fullgöra avtal och åtgärder som har begärts innan eller efter ett avtal har träffats. Personuppgifterna används för att Properties & Partners ska kunna uppfylla de krav som ställs på verksamheten.
Personuppgifterna användas inom Properties & Partners för att ge en helhetsbild av den registrerades engagemang, för att kunna ge en god service, men även för marknadsföring, statistik, marknads- och kundanalyser.

VILKA PERSONUPPGIFTER LÄMNAS VIDARE OCH FÖR VILKET SYFTE?

Vid postala utskick, e-postutskick, SMS-utskick, analyser, telemarketingkampanjer och utskick av undersökningar använder vi oss av underleverantörer. Dessa uppdrag regleras genom personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörerna.
Vi använder externa register (såsom folkbokföringsregistret) för att hålla dina uppgifter uppdaterade och upprätthålla en god service och kvalitet till dig.
Om du ger oss tillgång till ditt mobiltelefonnummer, kan vi komma att använda det för att få andra personuppgifter såsom ditt namn och din adress via de företag som tillhandahåller tjänsten eller externa adressleverantörer.
Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:
• Statliga myndigheter (skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

SPEKULANT ELLER ÖVRIG INTRESSENT

Dina personuppgifter lagras av Properties & Partners så länge du är aktiv som bostadssökande i vårt spekulantregister. Dina personuppgifter raderas eller anonymiseras 36 månader efter att du meddelat att du inte längre vill vara med i vårt spekulantregister. Vissa uppgifter kan komma att sparas längre beroende på överordnande lagstiftning såsom bokföringslagen eller fastighetsmäklarlagen.

OM DU ÄR SÄLJARE ELLER KÖPARE

Dina personuppgifter lagras av Properties & Partners i enlighet med fastighetsmäklarlagen.

OM DU HAR LÄMNAT EN INTRESSEANMÄLAN

Om du har samtyckt till behandling via en intresseanmälan till oss och lämnat ditt medgivande till behandlingen så behåller vi dina uppgifter så länge som du inte avregistrerat dig från det som du har samtyckt till.

SÄKER BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Properties & Partners. Vi har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis är våra databaser skyddade genom behörighetsstyrning, anti-virusskydd och brandvägg.

RÄTTSLIG GRUND FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Properties & Partners baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal rättsliga grunder som beskrivs nedan.

FULLGÖRA AVTAL

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som köpare och säljare. Behandlingen för att kunna kommunicera med dig, administrera eller ge dig kundservice ingår i avtalet.

BERÄTTIGAT INTRESSE

En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar vi på berättigat intresse. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig, samt för att göra profileringar såsom segmentering av för att kunna skicka relevant information. Om du har gjort en intresseanmälan kommunicerar vi med dig baserat på ett berättigat intresse.

ÅTERKALLELSE AV SAMTYCKE

I den mån vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ett lämnat samtycke från din sida, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Vid återkallelse kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattas av samtycket. I vissa fall kan vår behandling baseras på fler rättsliga grunder. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål baserat på en annan rättslig grund.

PROFILERING

I syfte att få mer kunskap om dig i allmänhet samt för att kunna ge relevant kommunikation och erbjudanden till dig kan Properties & Partners komma att behandla dina uppgifter genom s.k. profilering, som exempelvis selektering eller segmentering. Det förekommer att leverantörer förser oss med profileringsinformation eller uppskattad information om din demografiska profil.

DIN RÄTT ATT FÅ INFORMATION OM VAD SOM FINNS REGISTRERAT

Du har rätt att från oss begära ut information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig och för vilket ändamål dessa sparats. Vid en informationsbegäran om vilka uppgifter vi har registrerade kommer vi för att skydda din integritet kräva att du på lämpligt sätt kan styrka din identitet.

RÄTTEN ATT BEGÄRA ATT FÅ UPPGIFTER RÄTTADE

Du kan när du vill begära att få dina uppgifter rättade i Properties & Partners register genom att kontakta oss, kontaktuppgifter finns under rubriken ”Kontakt”. När det gäller din aktuella adress så använder vi oss av folkbokföringen som källa.

RÄTTEN ATT BLI BORTTAGEN

Du kan när du vill be om att bli borttagen ur Properties & Partners register genom att kontakta oss, kontaktuppgifter finns under rubriken ”Kontakt”. Om du väljer att bli borttagen ur registret innebär det att vi inte sparar någon kontaktinformation till dig, vilket kan innebära att du blir kontaktad av Properties & Partners i framtiden om vi skulle köpa s.k. kalla kontakter. Om du istället meddelar oss att du inte vill ha några utskick eller bli kontaktad på något sätt så kan vi säkerställa det genom att sätta dig på en s.k. spärrlista.
Även om du begärt att vi tar bort dina uppgifter kan det finnas lagkrav som kräver att vi behåller dem. Men då får uppgifterna endast behandlas i det syfte som anges i den lag som förhindrar borttagandet.

SAMARBETEN

Det lokala Properties & Partners kontoret kan franchisetagaren ha viss ekonomisk ersättning av respektive samarbetspartners. För mer information, kontakta det lokala kontoret.

RÄTT ATT INVÄNDA MOT DIREKT MARKNADSFÖRING

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring, inklusive profilering i detta syfte, kan du ta kontakt med oss. Kontaktuppgifter finner du under rubriken ”Personuppgiftsansvar” näst högst upp i denna integritetspolicy. När vi mottagit din invändning kommer vi att sluta behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

RÄTT TILL BEGRÄNSNING AV BEHANDLING

Du har rätt att i vissa fall kräva att den behandling av dina personuppgifter vi gör ska begränsas. Med begränsning menas att personuppgifterna kommer markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.
Rätten till begränsning gäller bland annat om du anser att personuppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas under tiden personuppgifternas korrekthet utreds.

RÄTT TILL DATAPORTABILITET

Om du har lämnat dina personuppgifter till oss har du i vissa fall rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll (dataportering).
För att du ska kunna nyttja din rätt till dataportabilitet måste din begäran avse sådana personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ett samtycke från dig eller för att uppfylla avtalet vi har med dig. Du har dock inte rätt att flytta dina personuppgifter om vår behandling av dessa uppgifter är baserad på en intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Denna integritetspolicy avser endast propertiespartners.se och dess undersidor. Properties & Partners ansvarar inte för andra webbplatser, som länkas till via propertiespartners.se, som gör att du lämnar domänen propertiespartners.se. När du länkas till annan webbplats bör du läsa integritetspolicyn som gäller för den sidan.
Properties & Partners kommer att lagra och behandla uppgifter om objekts slutpris tillsammans med adress. Uppgifter om slutpris överförs till Hemnet Sverige AB (orgnr: 556536-0202) för lagring och behandling som underlag i statistiktjänster och för publicering på www.hemnet.se. En fastighetsmäklare har enligt lag en skyldighet att tillhandahålla Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) uppgifter och handlingar som FMI begär i sin tillsyn. Personuppgifter kan därför även komma att lämnas ut till FMI.

TILLSYNSMYNDIGHET

Du har alltid rätt att framföra klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet som i vårt fall är Datainspektionen. För kontaktuppgifter se www.datainspektionen.se.

ÄNDRING AV DENNA INTEGRITETSPOLICY

Properties & Partners kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy. Vid förändringar kommer vi att informera de som är berörda om vilka förändringar som gjorts i policyn. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på propertiespartners.se